ps  
Evelien Roode
Geestelijke verzorging & Pastoraat
tel:06 526 108 34
mail: evelien@pastoraalwerk.nl
 
Onderwerp:Verheerlijking op de berg
bijbelboek:Mattheus
hoofdstuk: 17 vers 1 t/m 9

Evangelie lezing: volgens Mattheus 17:1-9 Een stem uit de hemel

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.
9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’

Overweging

Ons leven wordt wel eens vergeleken met bergen en dalen.
Naast tijden van vreugde…. boven op de berg, zijn er tijden van verdriet, de diepe dalen.

De evangelist Matthëus neemt ons vandaag mee naar een berg in Galilea.
Samen met Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes beklimmen we de berg Tabor.
Een schilderachtige berg dat uitzicht geeft op een vruchtbaar dal.

In Bijbelverhalen hebben bergen altijd een bijzondere betekenis.
Bijzonder, omdat een berg vaak de ontmoetingsplaats is tussen God en mensen.
Dit gebeurde al in |lees verder |